Algemene voorwaarden UnitasProjecten bvba

  1. Onze facturen zijn betaalbaar te Antwerpen binnen de 8 dagen na factuurdatum, zonder afhouding om welke reden dan ook.
  2. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag begint van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest te lopen van 12% per jaar, gerekend vanaf factuurdatum tot de dag van de effectieve betaling.
  3. Bij niet-betaling van de schuld op de vervaldag zal deze na ingebrekestelling verhoogd worden met 12%, met een minimum van 125,00 euro, zelfs bij toekening van termijnen van respijt. Aanvaarding van gedeeltelijke betalingen of minnelijke voorstellen van onzentwege worden steeds gedaan zonder verzaking aan deze clausule.
  4. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen bevoegd. Wij behouden ons het recht voor om de zaak voor de rechtbank van de woonplaats van de verwerende partij te brengen.

Facturatiegegevens

UnitasProjecten bvba
Unitaslaan 77
2100 Deurne

BTW BE 0535 630 238
IBAN BE42 0017 0190 9254
BIC GEBABEBB